واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری یازدهم

در بخش یازدهم، به بررسی منتخبی از واژگان تخصصی رشته مدیریت آموزشی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت آموزشی می پردازیم.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Academic procrastination اهمال کاری تحصیلی
Elaboration بسط
School Climate محیط مدرسه
Academic vitality سرزندگی تحصیلی
Working memory حافظه فعال
Relatedness وابستگی
Narrative therapy قصه درمانی
Maladaptive ناسازگار
Self-concept خودپنداره
Assertiveness ابراز وجود

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت آموزشی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت آموزشی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1