واژگان تخصصی مالی و حسابداری – سری سوم

بررسی بخش سوم واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری جهت ترجمه مقاله مدیریت مالی و حسابداری

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Noise traders معامله گران اخلال گر
Faulty pricing قیمت گذاری معیوب
Privatization خصوصی سازی
Leasing contracts قراردادهای اجاره
Major Shareholder سهامدار عمده
Ownership Concentration تمرکز مالکیت
Measure سنجه
Information asymmetry عدم تقارن اطلاعاتی
Bankruptcy ورشکستگی
Endogeneity of ownership درون زائی مالکیت

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت مالی و حسابداری
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1