واژگان تخصصی اقتصاد – سری ششم

بررسی بخش ششم اصطلاحات و واژگان تخصصی رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات رشته اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Recession رکود
Fraud جعل و اختلاس
Fragility indexes شاخص شکنندگی
Decay parameter پارامتر کاهنده
Financial cycle چرخه مالی
Financial distress اغتشاش مالی
Co-movement هم حرکتی
Intervention مداخله
Overvaluation اضافه ارزش
Misalignment ناترازی (انحراف)

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1