واژگان تخصصی شیمی – سری ششم

بررسی بخش ششم اصطلاحات و واژگان تخصصی گرایش های گوناگون شیمی جهت ترجمه تخصصی شیمی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Casting ریخته گری
Porosity تخلخل
Ionic permeability نفوذپذیری یونی
Electrical resistance مقاومت الکتریکی
Fracture Toughness چقرمگی شکست
Ductility انعطاف پذیری
Wear سایش
Attractor جاذب
Critical Pressure فشار بحرانی
Blow Down تخلیه زیرآب

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته شیمی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1