واژگان تخصصی شیمی – سری اول

کادر تخصصی اپلای رود در بخش واژگان تخصصی رشته شیمی به بررسی واژگان مهم در ترجمه مقالات شیمی میپردازد.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Absorption rate سرعت جذب
Additive افزودنی
Atomization ریزسازی
Co-current جریان همسو
Crude oil نفت خام
Daughter polymer پلیمر فرعی
Thermal Cycler چرخه دمایی
Energy – dispersive spectroscopy طیف سنجی تفکیک انرژی
Field emission گسیل میدانی
Self-agglomeration خود انباشته شدن

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته شیمی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1