واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری هشتم

بررسی بخش هشتم واژگان و اصطلاحات تخصصی مقالات پزشکی جهت ترجمه مقاله علوم پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Medication Error خطای دارویی
Urinary Tract Infection عفونت دستگاه ادراری
Premature aging پیری زودرس
Neonatal نوزاد
Wound healing ترمیم زخم
Postoperative بعد از عمل
Precipitation رسوب دهی
Prematurity نارسی (نوزاد)
Tooth extraction کشیدن دندان
Non-Elderly غیرسالمند

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی مقالات پزشکی
ترجمه تخصصی مقاله پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1