واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری چهارم

بررسی بخش چهارم اصطلاحات تخصصی رشته های علوم پزشکی جهت ترجمه مقاله علوم پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Addiction اعتیاد
Adult male rat موش صحرایی نر بالغ
Digestive absorption جذب گوارشی
Lung cancer سرطان ریه
Hyperactivity بیش فعالی
Motor skills مهارت حرکتی
Fatty liver کبد چرب
Endurance performance عملکرد استقامتی
Common شایع
Clinic درمانگاه

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1