واژگان تخصصی علوم پزشکی – سری دوم

بررسی بخش دوم واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی جهت ترجمه مقالات علوم پزشکی

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Poisoning مسمومیت
Discharge ترخیص
Neck disability ناتوانی گردن
Nutrition تغذیه
Inflammation التهاب
Tissue toxicity سمیّت بافتی
Immune system سیستم ایمنی
Chronic pain درد مزمن
Diet رژیم غذایی
Seizure تشنج

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1