اصطلاحات تخصصی پزشکی – سری دوازدهم

در این بخش به بررسی بخش دوازدهم واژگان و اصطلاحات تخصصی مقالات علوم پزشکی جهت ترجمه مقالات علوم پزشکی میپردازیم

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Antifungal ضد قارچ
Infant شیرخوار
Newborn نوزاد
Nausea تهوع
Vomiting استفراغ
Skin lesions ضایعات پوستی
Drug Resistance مقاومت دارویی
Iron Deficiency فقر آهن
Wisdom Tooth دندان عقل
Postoperative pain درد پس از جراحی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1