اصطلاحات تخصصی پزشکی – سری یازدهم

در این بخش به بررسی بخش یازدهم واژگان و اصطلاحات تخصصی مقالات علوم پزشکی جهت ترجمه مقالات علوم پزشکی میپردازیم

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Oral hygiene بهداشت دهان
Chronic Pain درد مزمن
Infants نوزادان
Induction chemotherapy شیمی درمانی القایی
Acute Pain درد حاد
Transplantation پیوند
Biocompatible Materials مواد زیست سازگار
Tissue Engineering مهندسی بافت
Bioactive زیست فعال
Osteogenesis استخوان سازی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی علوم پزشکی
ترجمه تخصصی مقالات علوم پزشکی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1