واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری نهم

در بخش نهم، به بررسی منتخبی از واژگان تخصصی رشته مدیریت دولتی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت دولتی میپردازیم.  

Accountability پاسخ گویی
Effectiveness کارایی
Efficiency اثربخشی
Antisocial behaviour رفتار ضد اجتماعی
Dysfunctional کژکارکردی
Organizational misbehaviour بدرفتاری سازمانی
Counter productive غیرمولد
Patronage پارتی بازی
Creditworthiness اعتبارسنجی
Politicisation سیاسی کاری
Transferability تعمیم پذیری

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت دولتی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت دولتی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1