واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری هشتم

در بخش هشتم، به بررسی منتخبی از واژگان تخصصی رشته مدیریت بازرگانی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت بازرگانی می پردازیم.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Marketing Capabilities قابلیت بازاریابی
Indulgence ولخرجی
Trust اعتماد
Consumer Confusion سردرگمی مصرف کننده
Price stability ثبات قیمت
Brand Heritage میراث برند
Purchase Intention تمایل به خرید
Perceived Fairness انصاف ادراک شده
Presentation Mode شیوه نمایش

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت بازرگانی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت بازرگانی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1