واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری هفتم

در بخش هفتم، به بررسی منتخبی از واژگان تخصصی رشته مدیریت دولتی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت دولتی میپردازیم.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Worldview جهان بینی
Organizational envy حسادت سازمانی
Job embeddedness چسبندگی شغلی
Contextual Factors عوامل زمینه ای
Money laundering پول شویی
Sense maker معنابخش
Phenomenon پدیدار
Decentralization تمرکز زدایی
Meta-synthesis فراترکیب
Accountability پاسخ گویی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت دولتی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت دولتی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1