واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری دهم

در بخش دهم، به بررسی منتخبی از واژگان تخصصی رشته مدیریت بازرگانی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت بازرگانی می پردازیم.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Viral Marketing بازاریابی ویروسی
Brand Attachment دلبستگی برند
Behavioral Intention تمایلات رفتاری
Resuscitate the brand احیای برند
Impulse buying خرید تفننی
Market Turmoil آشفتگی بازار
Subjective Norms هنجارهای ذهنی
Purchasing Intention قصد خرید
Peer pressure فشار همسالان
Reference group گروه مرجع

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت بازرگانی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت بازرگانی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1