واژگان تخصصی مالی و حسابداری – سری ششم

بررسی بخش ششم واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری جهت ترجمه مقاله مدیریت مالی و حسابداری

واژه یا اصطلاح ترجمه
Option اختیار معامله
Duration دیرش
Intangible Assets دارایی های نامشهود
Equity Premium صرف سهام
Recursive Preferences ترجیحات بازگشتی
Tangible Capital سرمایه مشهود
Management Myopia کوته بینی مدیریت
Overconfidence بیش اطمینانی
Firm Survival بقای شرکت
Legitimacy theory تئوری مشروعیت

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت مالی و حسابداری
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1