واژگان تخصصی مالی و حسابداری – سری پنجم

بررسی بخش پنجم واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری جهت ترجمه مقاله مدیریت مالی و حسابداری

واژه یا اصطلاح ترجمه
Voluntary disclosure افشای داوطلبانه
Earnings management مدیریت درآمدها
Tax Avoidance اجتناب مالیاتی
Surplus Return بازده مازاد
Labour rent اجاره کار
Disseminating information انتشار اطلاعات
Recover بازیابی
Exchange-value ارزش مبادله ای
Return on assets بازده دارایی ها
Herding Behavior رفتار توده وار

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت مالی و حسابداری
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1