واژگان تخصصی مالی و حسابداری – سری چهارم

بررسی بخش چهارم واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری جهت ترجمه مقاله مدیریت مالی و حسابداری

واژه یا اصطلاح ترجمه
Ownership patterns ساختارهای مالکیت
Corporate governance حاکمیت شرکتی
Life of the Option عمر اختیار معامله
Exponential Growth رشد نمایی
Linguistic Variables مقادیر زبانی
Likelihood راستنمایی
Monetary freedom آزادی پولی
Commodity کالای اساسی
Idiosyncratic risk ریسک ویژه
Firm leverage اهرم مالی شرکت

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت مالی و حسابداری
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1