واژگان تخصصی مالی و حسابداری – سری اول

بررسی سری اول واژگان و اصطلاحات تخصصی پرکاربرد مدیریت مالی و حسابداری

واژه یا اصطلاح ترجمه
Real Interest Rate نرخ بهره واقعی
Capital Flight فرار سرمایه
Survivor Function تابع بقا
Utilization cost هزینه بهره برداری
Capital accumulation انباشت سرمایه
Elasticity of substitution کشش جانشینی
Endogeneity درون زایی
Prior Distribution توزیع پیشین
Posterior Distribution توزیع پسین
Secured Transactions معاملات وثیقه ای

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی مدیریت مالی و حسابداری
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت مالی و حسابداری
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1