اصطلاحات تخصصی اقتصاد – سری نهم

بررسی بخش نهم واژگان تخصصی پرکارد رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Return بازدهی
Fat-Tailed دنباله قطور
Inevitable Inflation تورم اجتناب ناپذیر
Price Expectation انتظارات قیمتی
Weightless Economy اقتصاد بی وزن
Common Sense احساس عمومی
Nontransition تحول نیافته
Steady State وضعیت پایدار
Stock Variable متغیر ذخیره
Insurance motives انگیزه های حمایتی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1