اصطلاحات تخصصی اقتصاد – سری هفتم

بررسی بخش هفتم اصطلاحات و واژگان تخصصی گرایش های گوناگون رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Collateral Effect اثر وثیقه ای
Utilization Rate نرخ بهره برداری
Inequality of Income نابرابری درآمد
Consumption Expenditure مخارج مصرفی
Bootstrapping خودپردازی
Stationary مانایی
Latent Variables متغیر نهان
Slope Change تغییر در شیب
Permanent Income درآمد دائمی
Conservative محافظه کارانه

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1