اصطلاحات تخصصی اقتصاد – سری دهم

بررسی بخش دهم اصطلاحات و واژگان تخصصی گرایش های گوناگون رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Cointegration هم انباشتگی
Adverse Selection انتخاب معکوس
Posterior Probability احتمال های پسین
Likelihood درست نمایی
Economic poverty ناتوانی اقتصادی
Saving پس انداز
Depositor سپرده گذار
Absolute Poverty فقر مطلق
Transient Poverty فقر ناپایدار
Scale Effect اثر مقیاسی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1