واژگان تخصصی شیمی – سری هشتم

در یا بخش به بررسی بخش هشتم اصطلاحات و واژگان تخصصی گرایش های گوناگون شیمی جهت ترجمه تخصصی شیمی میپردازیم

واژه یا اصطلاح ترجمه
Mobility Ratio نسبت پویایی
Incubator گرم خانه
Calibration واسنجی
Association Volume حجم گردآیی
Binder چسباننده
Decant سرریز
Metabolism دگرگشت
Signal نشانک
Notch شکاف
Zone of inhibition ناحیه بازدارندگی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته شیمی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1