واژگان تخصصی شیمی – سری هفتم

بررسی بخش هفتم اصطلاحات و واژگان تخصصی گرایش های گوناگون شیمی جهت ترجمه تخصصی شیمی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Membrane Distillation تقطیر غشایی
Fouling پدیده گرفتگی
Plugging گرفتگی
Pre-Filtration پیش  صاف کردن
Self-association خودگردآیی
Adhesion چسبندگی
Core Holder نگهدارنده مغزه
Down hole درون چاهی
Supersaturation فوق اشباع
Implant کاشتینه

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته شیمی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1