واژگان تخصصی شیمی – سری پنجم

بررسی بخش پنجم واژگان تخصصی پرکاربرد رشته شیمی جهت ترجمه تخصصی شیمی

Stopper مسدودکننده
Pipeline خط لوله
Combination rules قواعد ترکیبی
Cutoff radius شعاع قطع
Remediation پاکسازی
Head Space بالاسری
Dissolved Oxygen اکسیژن محلول
Organic compound ترکیبات آلی
Emission inventory سیاهه انتشار
Municipal waste پسماند شهری
Surface Sediments رسوبات سطحی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته شیمی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1