واژگان تخصصی شیمی – سری چهارم

بررسی بخش چهارم اصطلاحات و واژگان تخصصی گرایش های گوناگون شیمی جهت ترجمه تخصصی شیمی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Mobility تحرک
Wettability تر شوندگی
Fitting سازگارسازی
Penetration نفوذ
Coprecipitation هم رسوبی
Impregnation تلقیح
Biocompatibility زیست سازگاری
Volumetric properties ویژگی های حجمی
Packing effect اثر فشردگی
Stopper مسدودکننده

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته شیمی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1