واژگان تخصصی شیمی – سری سوم

بررسی بخش سوم اصطلاحات و واژگان تخصصی گرایش های گوناگون شیمی جهت ترجمه تخصصی شیمی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Shear strength استحکام برشی
Water recovery بازیابی آب
Flocculation لخته سازی
Water-redispersibility بازپراکنش در آب
Adsorption جاذب
Surface tension کشش سطحی
Boiler جوشاننده
Band structure ساختار نواری
Sedimentation ته نشینی
Primary Oil Recovery برداشت نفت اولیه

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته شیمی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1