واژگان تخصصی شیمی – سری دوم

بررسی بخش دوم اصطلاحات و واژگان تخصصی رشته شیمی جهت ترجمه تخصصی مقاله شیمی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Capping agents عوامل دربندی
Enhancement Factor فاکتور پیشرفت
Bio-availability فراهمی زیستی
Calibrated واسنجیده
Amorphous بی ریخت
Hot corrosion خوردگی داغ
Heat treatment عملیات حرارتی
Welding Strength استحکام جوش
Water treatment تصفیه آب
Biological removal حذف زیستی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته شیمی
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1