واژگان تخصصی روانشناسی – سری یازدهم

بررسی بخش یازدهم واژگان تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Resilience تاب آوری
Mental workload بارکاری ذهنی
Neuroticism روان رنجوری
Somatic symptoms علائم روانتنی
Deviant behavior رفتار انحرافی
Mass media رسانه‌های گروهی
Social state پایگاه اجتماعی
Emotional exhaustion خستگی عاطفی
Belongingness تعلق پذیری
Redemption رهایش

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1