واژگان تخصصی روانشناسی – سری چهارم

بررسی بخش چهارم واژگان و اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Exhaustion واماندگی
Belief باور
Burnout تحلیل رفتگی
Identification هویت یابی
Imagery Exactness دقت تصویرسازی
Peripheral عوامل محیطی
Obsessions افکار وسواسی
Compulsions اعمال وسواسی
Marital discord ناسازگاری زناشویی
Cognitive restraint بازداری شناختی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1