واژگان تخصصی روانشناسی – سری پنجم

بررسی بخش پنجم واژگان تخصصی رشته روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Addiction اعتیاد
Resilience تاب آوری
Procrastination اهمال کاری
Reminiscence خاطره پردازی
Anxiety buffer سپر اضطرابی
Cognitive restructuring بازسازی شناختی
Spiritual Health سلامت معنوی
Rehabilitation توانبخشی
Moral Distress تنیدگی اخلاقی
Sense of humor شوخ طبعی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1