واژگان تخصصی روانشناسی – سری هفتم

بررسی بخش هفتم اصطلاحات گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Self-concept خودپنداره
Assertiveness ابراز وجود
Self- Compassion شفقت به خود
Self esteem عزت نفس
Mindfulness ذهن آگاهی
Hyper activity بیش فعالی
Parenting فرزندپروری
Worship پرستش
Propositions گزاره
Epistemology معرفت شناسی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1