واژگان تخصصی روانشناسی – سری هشتم

بررسی بخش هشتم واژگان و اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Neuroticism رنجورخویی
Coping Styles شیوه های مقابله ای
Psychological روانشناختی
Adolescence نوجوانی
Self-acceptance پذیرش خود
Procrastination اهمال کاری
Mindfulness ذهن آگاهی
Inhibiting behavior بازداری رفتاری
Increasing arousal افزایش برانگیختگی
Emotion regulation تنظیم هیجان

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1