واژگان تخصصی روانشناسی – سری نهم

بررسی بخش نهم واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Obsessive وسواسی
Suicide خودکشی
Perfectionism کمال گرایی
Orphan بی سرپرست
Visual analysis تحلیل چشمی
Social Coherence انسجام اجتماعی
Character منش
Assertiveness جرأت
Controlling مهارگری
Life domain حوزه زندگی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1