واژگان تخصصی روانشناسی – سری ششم

بررسی بخش ششم واژگان و اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Well-being بهزیستی
Playfulness بازیگوشی
Internet addiction اعتیاد به اینترنت
Academic self-efficacy خودکارامدی تحصیلی
Credibility باورپذیری
Clinical competence صلاحیت بالینی
Caring مراقبت
Competence شایستگی
Locus of Control منبع کنترل
Clinical supervision نظارت بالینی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1