واژگان تخصصی روانشناسی – سری سیزدهم

بررسی بخش سیزدهم واژگان و اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Alternating متناوب
Inhibitory بازدارندگی
Marital Adjustment سازگاری زناشویی
Coping Skills مهارت های مقابله ای
Spirituality معنویت گرایی
Flourishing شکوفایی
Role ambiguity ابهام نقش
Emotional exhaustion خستگی هیجانی
Identity statues پایگاه هویت
Likability محبوبیت اجتماعی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1