واژگان تخصصی روانشناسی – سری سوم

بررسی بخش سوم اصطلاحات تخصصی روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Emotion regulation تنظیم هیجان
Extroversion برون گرایی
Temporal زمان مند
Disgust چندش
Emotion inhibition بازداری هیجانی
Stuttering لکنت
Self-image خودانگاره
Attachment دلبستگی
Involvement مشارکت

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1