واژگان تخصصی روانشناسی – سری دوم

بررسی بخش دوم واژگان و اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Social desirability مطلوبیت اجتماعی
Compassion دلسوزی
Beliefs Related Factors عوامل اعتقادی
Self Steem اعتماد به نفس
Apathetics بی تفاوت
Rumination نشخوار فکری
Sacrifice فداکاری
Social Inhibition بازداری اجتماعی
Social maladjustment ناسازگاری اجتماعی
Self- nurturing خود مراقبتی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1