واژگان تخصصی روانشناسی – سری دوازدهم

بررسی بخش دوازدهم اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Punishment مجازات
High Touch تماس زیاد
Agreeableness سازگاری
Anger rumination نشخواری گری خشم
Self-blame سرزنش خود
Inferiority complex خود کم بینی
Compulsion بی اختیاری
Rumination نشخوار ذهنی
Self-compassion خود شفقتی
Sustained مداوم

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1