واژگان تخصصی روانشناسی – سری دهم

بررسی بخش دهم واژگان و اصطلاحات تخصصی گرایش های گوناگون روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Self-compassion خود شفقت ورزی
Interdependency وابستگی متقابل
Anger Rumination نشخوار خشم
Afterthoughts پس فکرها
Spiritual intelligence هوش معنوی
Generalization تعمیم
Provocation تحریک
Openness گشودگی
Divergent Thinking تفکر واگرا
Rumination نشخوار فکری

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1