واژگان تخصصی روانشناسی – سری اول

بررسی بخش اول واژگان و اصطلاحات تخصصی روانشناسی جهت ترجمه مقاله روانشناسی

واژه یا اصطلاح ترجمه
Exposure مواجهه
Fear of Negative Evaluation (FNE) ترس از ارزیابی منفی
Disorder اختلال
Screening cut-off score نمره غربال شده
Abnormal غیرعادی
Wellbeing بهزیستی
Academic burnout فرسودگی تحصیلی
Self-handicapping خودناتوانسازی
Vulnerability آسیب پذیری
Spirituality معنویت

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات روانشناسی
ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1