واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری چهارم

در بخش چهارم، به بررسی گزیده ای از واژگان تخصصی رشته مدیریت دولتی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت دولتی میپردازیم.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Money laundering پول شویی
Recession رکود
Service Sabotage تخریب خدمات
Career Orientation گرایش حرفه ای
Status مقام
Rapport سازگاری
Underperformance عملکرد ضعیف
Job Burnout فرسودگی شغلی
Job Embeddedness تثبیت شغلی
Organizational Climate جو سازمانی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت دولتی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت دولتی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1