واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری پنجم

در بخش پنجم، به بررسی منتخبی از واژگان تخصصی رشته مدیریت آموزشی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت آموزشی میپردازیم.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Academic achievement پیشرفت تحصیلی
test anxiety اضطراب امتحان
Prioritization اولویت بندی
Competency صلاحیت
Academic self-efficacy خودکارآمدی تحصیلی
Curriculum برنامه تحصیلی
Academic cheating تقلب تحصیلی
Elaboration شرح و بسط
Valuation ارزش گذاری
Distance Education آموزش از راه دور

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت آموزشی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت آموزشی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1