واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری ششم

در بخش ششم، به بررسی منتخبی از واژگان تخصصی رشته مدیریت بازرگانی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت بازرگانی میپردازیم.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Word of Mouth Marketing تبلیغات شفاهی
Customer orientation مشتری مداری
Experiential marketing بازاریابی حسی
Brand Equity ارزش ویژه برند
Situation چیدمان
Pricing قیمت گذاری
Discount تخفیف
Store ambiance محیط فروشگاه
Customer مشتری
Consumer مصرف کننده

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت بازرگانی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت بازرگانی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1