واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری سوم

در بخش سوم، به بررسی گزیده ای از واژگان تخصصی رشته مدیریت صنعتی جهت ترجمه تخصصی مقاله مدیریت صنعتی میپردازیم.

واژه یا اصطلاح ترجمه
Agility چابکی
Lead Time زمان تاخیر
Sensitivity Analysis تحلیل حساسیت
Sequencing ترتیب دهی
Job shop کارگاهی
User Interface ارتباط با کاربر
Remanufactured بازتولید شده
Agent-based عامل بنیان
Retailer خرده فروش
Preference ارجحیت

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت صنعتی
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت صنعتی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1