واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری دوم

بررسی بخش دوم واژگان و اصطلاحات تخصصی مجموعه مدیریت جهت ترجمه مقاله مدیریت

واژه یا اصطلاح ترجمه
Caution احتیاط
Product Architecture معماری محصول
Competence شایستگی
Meta heuristic فرا ابتکاری
Cost of Conformance هزینه انطباق
expert system سیستم خبره
Production Possibility امکان تولید
Workplace bullying قلدری در محیط کار
Stability پایداری
Reflective Thinking تفکر منطقی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1