واژگان تخصصی رشته مدیریت – سری اول

بررسی بخش اول واژگان و اصطلاحات مجموعه مدیریت جهت ترجمه مقاله مدیریت

واژه یا اصطلاح ترجمه
Cross-Functional چند کارکردی
Emergent نوظهور
Foresight آینده پژوهی
Scanning پویش – بررسی
Robustness استواری
Corpus پیکره
Structural holes خلاء ساختاری
Empowerment توانمندسازی
Purposive Sampling نمونه گیری هدفمند
Interpretation تفسیر

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات مدیریت
ترجمه تخصصی مقاله مدیریت
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1