واژگان تخصصی اقتصاد – سری چهارم

بررسی بخش چهارم اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات رشته اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Short Selling فروش استقراضی
Swarm Intelligence هوش جمعی
Relative poverty فقر نسبی
Procyclical هم جهت بودن
Financial Autarky خودکفایی مالی
Consumerism مصرف گرایی
Convergence Criteria شاخص همگرایی
Asymmetric information اطلاعات نامتقارن
Pension Fund صندوق بازنشستگی
Business Cycle ادوار تجاری

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1