واژگان تخصصی اقتصاد – سری سوم

بخش سوم واژگان تخصصی گرایش های گوناگون رشته اقتصاد جهت ترجمه مقالات رشته اقتصاد

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Evil agent عامل مخرب
Worst case بدترین حالت
Persistence پایداری
Poverty line خط فقر
Economic Mobility تحرک اقتصادی
Determinate معین
Elasticity کشش
Resilient economy اقتصاد مقاومتی
Absolute Poverty فقر مطلق
Monopoly انحصار

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1