واژگان تخصصی اقتصاد – سری اول

کادر تخصصی اپلای رود در بخش واژگان تخصصی رشته اقتصاد به بررسی واژگان مهم در ترجمه مقالات اقتصاد میپردازد.

واژه یا اصطلاح تخصصی ترجمه
Depreciation کاهش ارزش
Policy implications پیامدهای سیاستی
Inflation volatility نرخ تورم
Business cycle fluctuations نوسانات چرخه کسبوکار
Tax audits حسابرسی مالیاتی
Substitution effect اثر جانشینی
Market Integration یکپارچگی بازار
Product Similarity همسانی کالایی
Expected utility مطلوبیت انتظاری
Loss aversion زیان گریزی

*اعتماد جامعه علمی کشور، اعتبار ماست*
واژگان و اصطلاحات تخصصی رشته اقتصاد
بهره‌گیری از کادر متخصص در هر رشته تخصصی
ثبت سفارش در
www.applyroad.com
یا از طریق تلگرام
@ApplyRoad1